1.  ชุมชนวัดแสนตุ้ง
2.  บ้านคลองจาก
3.  บ้านคลองแอ่ง
4.  บ้านตาหนึก
5.  วัดตาพลาย
6.  วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
7.  ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)
8.  อนุบาลเกาะช้าง