1.  คีรีศรีสาครวิทยา
2.  ชุมชนวัดบ่อไร่
3.  ชุมชนบ้านเขาสมิง
4.  ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
5.  ชุมชนบ้านตากแว้ง
6.  ชุมชนวัดแสนตุ้ง
7.  บ้านคลองพร้าว
8.  ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
9.  บ้านคลองมะขาม
10.  บ้านจัดสรร
11.  บ้านนาเกลือ
12.  บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
13.  บ้านหนองบอน
14.  บ้านหาดเล็ก
15.  บ้านโขดทราย
16.  วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
17.  วัดตะกาง
18.  วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
19.  วัดสุวรรณมงคล
20.  วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
21.  อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
22.  อนุบาลวัดคลองใหญ่
23.  อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
24.  อัมพรจินตกานนท์
25.  อนุบาลตราด
26.  อนุบาลเกาะช้าง