1.  คลองขวาง
2.  ชุมชนวัดอ่าวช่อ
3.  บ้านคลองจาก
4.  บ้านคลองประทุน
5.  บ้านคลองมะนาว
6.  บ้านคลองเจ้า
7.  บ้านคลองแอ่ง
8.  บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
9.  บ้านคลองใหญ่
10.  บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
11.  ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
12.  บ้านดงกลาง
13.  บ้านดอนสูง
14.  บ้านด่านชุมพล
15.  บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
16.  บ้านตาหนึก
17.  บ้านทุ่งไก่ดัก
18.  บ้านท่าประดู่
19.  บ้านบางปรง
20.  บ้านธรรมชาติล่าง
21.  บ้านบางเบ้า
22.  บ้านปะอา
23.  บ้านปะเดา
24.  บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
25.  บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
26.  บ้านมณฑล
27.  บ้านหนองบัว
28.  บ้านมะนาว
29.  บ้านหนองม่วง
30.  บ้านสวนใน
31.  บ้านสระใหญ่
32.  บ้านห้วงพัฒนา
33.  บ้านอ่างกะป่อง
34.  บ้านเกษมสุข
35.  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
36.  บ้านอ่าวตาลคู่
37.  บ้านอ่าวพร้าว
38.  บ้านเจียรพัฒนา
39.  บ้านเนินตาล
40.  บ้านเนินตะบก
41.  บ้านเนินตาแมว
42.  บ้านเนินดินแดง
43.  บ้านแหลมพร้าว
44.  บ้านโป่ง
45.  บ้านเปร็ดใน
46.  บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
47.  บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
48.  บ้านไร่ป่า
49.  วัดคลองขุด
50.  วัดฆ้อ
51.  วัดช้างทูน
52.  วัดดินแดง
53.  วัดทองธรรมชาติ
54.  วัดตาพลาย
55.  วัดท่าหาด
56.  วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
57.  วัดบางปรือ
58.  วัดบางปิดบน
59.  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
60.  วัดประณีต
61.  วัดวรุณดิตถาราม
62.  วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
63.  วัดพนมพริก
64.  วัดวัชคามคชทวีป
65.  วัดสลัก
66.  วัดสลักเพชร
67.  วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
68.  วัดสะพานหิน
69.  วัดหนองคันทรง
70.  วัดห้วงน้ำขาว
71.  วัดห้วงโสม
72.  วัดเสนาณรงค์
73.  วัดแหลมกลัด
74.  วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
75.  วัดอ่าวใหญ่
76.  วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
77.  วัดแหลมหิน
78.  อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
79.  วัดไทรทอง
80.  อนุบาลเกาะกูด
81.  เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
82.  ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)