1.  คลองขวาง
2.  ชุมชนบ้านตากแว้ง
3.  ชุมชนวัดอ่าวช่อ
4.  บ้านคลองประทุน
5.  บ้านคลองพร้าว
6.  ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
7.  บ้านคลองมะนาว
8.  บ้านคลองมะขาม
9.  บ้านคลองแอ่ง
10.  บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
11.  บ้านคลองใหญ่
12.  บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
13.  บ้านดงกลาง
14.  บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
15.  บ้านทุ่งไก่ดัก
16.  บ้านนาเกลือ
17.  บ้านท่าประดู่
18.  บ้านบางปรง
19.  บ้านธรรมชาติล่าง
20.  บ้านบางเบ้า
21.  บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
22.  บ้านหนองม่วง
23.  บ้านสวนใน
24.  บ้านสระใหญ่
25.  บ้านอ่างกะป่อง
26.  บ้านอ่าวพร้าว
27.  บ้านเนินดินแดง
28.  บ้านแหลมพร้าว
29.  บ้านโป่ง
30.  บ้านเปร็ดใน
31.  บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
32.  บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
33.  บ้านไร่ป่า
34.  วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
35.  วัดฆ้อ
36.  วัดตะกาง
37.  วัดทองธรรมชาติ
38.  วัดบางปรือ
39.  วัดวรุณดิตถาราม
40.  วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
41.  วัดพนมพริก
42.  วัดวัชคามคชทวีป
43.  วัดสลัก
44.  วัดสลักเพชร
45.  วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
46.  วัดสะพานหิน
47.  วัดห้วงน้ำขาว
48.  วัดห้วงโสม
49.  วัดเสนาณรงค์
50.  วัดแหลมกลัด
51.  วัดอ่าวใหญ่
52.  วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
53.  วัดแหลมหิน
54.  วัดไทรทอง
55.  อนุบาลวัดคลองใหญ่
56.  เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
57.  ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)
58.  อนุบาลเกาะช้าง