1.  ชุมชนบ้านต้นสน
2.  ตลาดปรีกี
3.  บ้านคลองช้าง
4.  บ้านควนแปลงงู
5.  บ้านนาค้อใต้
6.  บ้านบากง
7.  บ้านบาละแต
8.  บ้านบินยา
9.  บ้านบูเกะกุง
10.  บ้านอาโห
11.  บ้านเจาะบาแน
12.  วัดบันลือคชาวาส