1.  ชุมชนบ้านพงสตา
2.  บ้านคลองช้าง
3.  บ้านบากง
4.  บ้านวังกว้าง
5.  บ้านอาโห
6.  บ้านโคกโพธิ์