1.  บ้านป่าไร่
2.  บ้านสามยอด
3.  วัดอรัญวาสิการาม