1.  ชุมชนบ้านบือแนปีแน
2.  ชุมชนบ้านต้นสน
3.  ชุมชนบ้านพงสตา
4.  ตลาดนัดบาซาเอ
5.  ตลาดปรีกี
6.  บ้านกระโด
7.  บ้านกูบังบาเดาะ
8.  บ้านคลองทราย
9.  บ้านคลองช้าง
10.  บ้านควนลาแม
11.  บ้านควนแตน
12.  บ้านควนโนรี
13.  บ้านคูระ
14.  บ้านควนแปลงงู
15.  บ้านชะเมา
16.  บ้านตรัง
17.  บ้านถนน
18.  บ้านท่าเรือ
19.  บ้านนาค้อเหนือ
20.  บ้านนาค้อใต้
21.  บ้านนาประดู่
22.  บ้านนาเกตุ
23.  บ้านบราโอ
24.  บ้านบากง
25.  บ้านบาละแต
26.  บ้านบูเกะกุง
27.  บ้านบูโกะ
28.  บ้านปลักปรือ
29.  บ้านปานัน
30.  บ้านปาลัส
31.  บ้านป่าไร่
32.  บ้านม่วงเตี้ย
33.  บ้านมะหุด
34.  บ้านราวอ
35.  บ้านล้อแตก
36.  บ้านลางสาด
37.  บ้านวังกว้าง
38.  บ้านสะกำ
39.  บ้านสามยอด
40.  บ้านอีบุ๊
41.  บ้านเกาะตา
42.  บ้านโคกขี้เหล็ก
43.  บ้านเจาะบาแน
44.  บ้านโคกโพธิ์
45.  มายอ (สถิตย์ภูผา)
46.  วัดบันลือคชาวาส
47.  วัดบุพนิมิต
48.  วัดนิคมสถิต
49.  วัดทรายขาว
50.  วัดอรัญวาสิการาม