1.  บ้านกูบังบาเดาะ
2.  บ้านคลองทราย
3.  บ้านนาประดู่
4.  บ้านนาเกตุ
5.  บ้านบาละแต
6.  บ้านป่าไร่
7.  บ้านม่วงเตี้ย
8.  บ้านวังกว้าง
9.  บ้านอาโห
10.  มายอ (สถิตย์ภูผา)
11.  วัดบุพนิมิต