1.  บ้านนาค้อใต้
2.  บ้านนาประดู่
3.  บ้านโคกโพธิ์
4.  มายอ (สถิตย์ภูผา)