1.  ชุมชนบ้านต้นสน
2.  ชุมชนบ้านพงสตา
3.  ตลาดนัดบาซาเอ
4.  บ้านกระโด
5.  บ้านกูบังบาเดาะ
6.  บ้านคลองช้าง
7.  บ้านคูระ
8.  บ้านชะเมา
9.  บ้านตรัง
10.  บ้านนาประดู่
11.  บ้านบราโอ
12.  บ้านบราโอ (สาขากูนิง)
13.  บ้านบูเกะกุง
14.  บ้านบูโกะ
15.  บ้านปลักปรือ
16.  บ้านปานัน
17.  บ้านปาลัส
18.  บ้านม่วงเตี้ย
19.  บ้านสะกำ
20.  บ้านอินทนิล
21.  บ้านเจาะบาแน
22.  บ้านโคกโพธิ์
23.  มายอ (สถิตย์ภูผา)
24.  วัดนิคมสถิต