1.  บ้านคลองใหญ่
2.  บ้านควนหินแท่น
3.  บ้านด่านโลด
4.  บ้านต้นประดู่
5.  บ้านทะเลเหมียง
6.  บ้านทุ่งคลองควาย
7.  บ้านปากบางนาคราช
8.  บ้านปากพล
9.  บ้านพน
10.  บ้านพูด กรป.กลาง
11.  บ้านม่วงทวน
12.  บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
13.  บ้านร่มโพธิ์ไทร
14.  บ้านวังปริง
15.  บ้านหนองธง
16.  บ้านหน้าวัง
17.  บ้านหาดไข่เต่า
18.  บ้านเกาะเสือ
19.  บ้านเกาะทองสม
20.  บ้านเหมืองตะกั่ว
21.  บ้านเกาะโคบ
22.  บ้านแหลม
23.  บ้านโคกทราย
24.  บ้านโหล๊ะหาร
25.  วัดควนขี้แรด
26.  วัดควนเคี่ยม
27.  วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
28.  วัดท่านางพรหม
29.  วัดปัณณาราม
30.  วัดพระเกิด
31.  วัดหัวเขาชัยสน
32.  วัดแหลมจองถนน
33.  วัดเขาวงก์
34.  วัดโคกตะเคียน
35.  วัดโพธิยาราม
36.  วัดโตนด
37.  วัดไทรพอน
38.  ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)