1.  บ้านทุ่งหนองสิบบาท
2.  บ้านปากพล
3.  บ้านโหล๊ะหาร
4.  วัดปัณณาราม