1.  บ้านหัวช้าง
2.  วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)