1.  บ้านควนประกอบ
2.  บ้านควนพระสาครินทร์
3.  บ้านคลองใหญ่
4.  บ้านควนยวน
5.  บ้านควนหินแท่น
6.  บ้านควนแหวง
7.  บ้านควนโคกยา
8.  บ้านคู
9.  บ้านช่องฟืน
10.  บ้านดอนประดู่
11.  บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
12.  บ้านทะเลเหมียง
13.  บ้านท่าลาด
14.  บ้านทุ่งนารี
15.  บ้านทุ่งหนองสิบบาท
16.  บ้านน้ำตก
17.  บ้านบางมวง
18.  บ้านปากพล
19.  บ้านพน
20.  บ้านม่วงทวน
21.  บ้านร่มโพธิ์ไทร
22.  บ้านวังปริง
23.  บ้านหนองธง
24.  บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
25.  บ้านหน้าวัง
26.  บ้านหัวช้าง
27.  บ้านหาดไข่เต่า
28.  บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
29.  บ้านเกาะนางคำเหนือ
30.  บ้านเกาะเสือ
31.  บ้านเกาะทองสม
32.  บ้านเทพราช
33.  บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
34.  บ้านแหลม
35.  บ้านโคกทราย
36.  ปากพะยูน
37.  วัดควนเคี่ยม
38.  วัดควนเพ็ง
39.  วัดชุมประดิษฐ์
40.  วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
41.  วัดควนเผยอ
42.  วัดท่าดินแดง
43.  วัดท่านางพรหม
44.  วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
45.  วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
46.  วัดฝาละมี
47.  วัดลอน
48.  วัดหวัง
49.  วัดพังกิ่ง
50.  วัดหัวควน
51.  วัดหานโพธิ์
52.  วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
53.  วัดเขาวงก์
54.  วัดโคกตะเคียน
55.  วัดโตนด
56.  วัดโรจนาราม
57.  วัดโหล๊ะจันกระ
58.  วัดไทรพอน
59.  สามัคคีอนุสรณ์
60.  สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
61.  อนุบาลกงหรา
62.  อนุบาลปากพะยูน
63.  อนุบาลป่าบอน
64.  ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)