1.  บ้านควนนกหว้า
2.  บ้านพรุนายขาว
3.  บ้านเกาะหมาก
4.  บ้านเกาะนางคำ
5.  วัดควนขี้แรด
6.  วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
7.  วัดนาปะขอ
8.  วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
9.  วัดพรุพ้อ
10.  วัดสุภาษิตาราม
11.  วัดแหลมดินสอ
12.  อนุบาลบางแก้ว