1.  บ้านควนนกหว้า
2.  บ้านควนประกอบ
3.  บ้านทะเลเหมียง
4.  บ้านพน
5.  บ้านพูด กรป.กลาง
6.  ปากพะยูน
7.  บ้านไสนายขัน
8.  วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
9.  วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
10.  วัดฝาละมี
11.  วัดพรุพ้อ
12.  วัดเขาวงก์
13.  วัดโพธิยาราม
14.  วัดโหล๊ะจันกระ
15.  ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)