1.  บ้านควนโคกยา
2.  บ้านปากบางนาคราช
3.  บ้านเกาะหมาก
4.  ปากพะยูน
5.  วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
6.  วัดฝาละมี
7.  วัดเขาวงก์