1.  บ้านควนอินนอโม
2.  บ้านคู
3.  บ้านทุ่งนารี
4.  วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
5.  วัดปัณณาราม
6.  วัดฝาละมี
7.  วัดพรุพ้อ
8.  วัดพังกิ่ง
9.  อนุบาลบางแก้ว