1.  บ้านควนนกหว้า
2.  บ้านคลองใหญ่
3.  บ้านควนยวน
4.  บ้านควนหมอทอง
5.  บ้านควนอินนอโม
6.  บ้านด่านโลด
7.  บ้านดอนประดู่
8.  บ้านต้นประดู่
9.  บ้านทอนตรน
10.  บ้านทะเลเหมียง
11.  บ้านท่าเชียด
12.  บ้านท่าเนียน
13.  บ้านทุ่งหนองสิบบาท
14.  บ้านพน
15.  บ้านพรุนายขาว
16.  บ้านม่วงทวน
17.  บ้านร่มโพธิ์ไทร
18.  บ้านวังปริง
19.  บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
20.  บ้านหน้าวัง
21.  บ้านหัวช้าง
22.  บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
23.  บ้านเกาะนางคำเหนือ
24.  บ้านเกาะนางคำ
25.  บ้านเกาะทองสม
26.  บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
27.  บ้านโคกทราย
28.  บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
29.  บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
30.  ปากพะยูน
31.  วัดควนขี้แรด
32.  วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
33.  วัดท่าควาย
34.  วัดควนเผยอ
35.  วัดปัณณาราม
36.  วัดปลักปอม
37.  วัดรัตนวราราม
38.  วัดหวัง
39.  วัดสังฆวราราม
40.  วัดสุภาษิตาราม
41.  วัดพังกิ่ง
42.  วัดหัวควน
43.  วัดแหลมจองถนน
44.  วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
45.  วัดเขาวงก์
46.  วัดแหลมดินสอ
47.  วัดโหล๊ะจันกระ
48.  วัดไทรพอน
49.  สามัคคีอนุสรณ์
50.  สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
51.  อนุบาลกงหรา
52.  อนุบาลปากพะยูน
53.  อนุบาลป่าบอน
54.  อนุบาลบางแก้ว