1.  บ้านควนนกหว้า
2.  บ้านควนพระสาครินทร์
3.  บ้านควนยวน
4.  บ้านควนหินแท่น
5.  บ้านควนหมอทอง
6.  บ้านควนแหวง
7.  บ้านควนโคกยา
8.  บ้านด่านโลด
9.  บ้านดอนประดู่
10.  บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
11.  บ้านต้นสน
12.  บ้านทะเลเหมียง
13.  บ้านท่าเชียด
14.  บ้านท่าเนียน
15.  บ้านทุ่งคลองควาย
16.  บ้านบางมวง
17.  บ้านปากพล
18.  บ้านม่วงทวน
19.  บ้านยางขาคีม
20.  บ้านร่มโพธิ์ไทร
21.  บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
22.  บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
23.  บ้านเกาะนางคำเหนือ
24.  บ้านเกาะหมาก
25.  บ้านเกาะนางคำ
26.  บ้านเกาะเสือ
27.  บ้านเกาะทองสม
28.  บ้านเกาะโคบ
29.  บ้านเทพราช
30.  บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
31.  บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
32.  บ้านโคกสัก
33.  บ้านโหล๊ะหาร
34.  ปากพะยูน
35.  วัดควนนางพิมพ์
36.  วัดควนสามโพธิ์
37.  วัดควนเผยอ
38.  วัดท่าดินแดง
39.  วัดนาปะขอ
40.  วัดท่านางพรหม
41.  วัดบางขวน
42.  วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
43.  วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
44.  วัดปัณณาราม
45.  วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
46.  วัดพรุพ้อ
47.  วัดรัตนวราราม
48.  วัดลอน
49.  วัดหวัง
50.  วัดพังกิ่ง
51.  วัดหัวควน
52.  วัดหานโพธิ์
53.  วัดหัวเขาชัยสน
54.  วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
55.  วัดแหลมดินสอ
56.  วัดโคกตะเคียน
57.  วัดโตนด
58.  วัดโหล๊ะจันกระ
59.  วัดไทรพอน
60.  สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
61.  อนุบาลปากพะยูน
62.  อนุบาลป่าบอน
63.  อนุบาลบางแก้ว