1.  ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
2.  ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
3.  บ้านดินทอง
4.  บ้านบึงพร้าว
5.  บ้านน้ำริน
6.  บ้านวังดินสอ
7.  บ้านหนองขอนประชาสรรค์
8.  บ้านเนินไม้แดง
9.  วัดตายม
10.  ห้วยพลู
11.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2