1.  บ้านป่ามะกรูด
2.  บ้านวังดินสอ
3.  วัดบางกระทุ่ม
4.  วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
5.  วัดแหลมพระธาตุ
6.  สามัคคีธรรม