1.  ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
2.  ชุมชนบ้านไทรย้อย
3.  บ้านคลองเมือง
4.  บ้านคลองเป็ด
5.  บ้านดินทอง
6.  บ้านทุ่งยาว
7.  บ้านนาพราน
8.  บ้านน้ำพรม
9.  บ้านน้ำยาง
10.  บ้านบึงพร้าว
11.  บ้านน้ำริน
12.  บ้านป่ามะกรูด
13.  บ้านปากยาง
14.  บ้านผารังหมี
15.  บ้านลำภาศ
16.  บ้านวังขวัญ
17.  บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
18.  บ้านวังนกแอ่น
19.  บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
20.  บ้านวังโพรง
21.  บ้านวังไม้ตอก
22.  บ้านหนองงา
23.  บ้านหนองพระ
24.  บ้านห้วยบ่อทอง
25.  บ้านเขาเขียว
26.  บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
27.  บ้านแก่งกุลาสามัคคี
28.  บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
29.  บ้านใหม่ชัยเจริญ
30.  บ้านใหม่ทองประเสริฐ
31.  ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
32.  รัฐราษฎร์บำรุง
33.  ราษฎร์อุปถัมภ์
34.  วัดท่าหมื่นราม
35.  วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
36.  วัดบ้านมุง
37.  วัดปลวกง่าม
38.  วัดวังพิกุล
39.  วัดพันชาลี
40.  สามัคคีธรรม
41.  ศึกษาลัย
42.  ห้วยพลู
43.  สามัคคีประชาราษฎร์
44.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2