1.  บ้านกลาง
2.  บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
3.  บ้านซำหวาย
4.  บ้านตอเรือ
5.  บ้านท่ายาง
6.  บ้านทุ่งน้อย
7.  บ้านท่าข้าม
8.  บ้านน้ำปาด
9.  บ้านบุใหญ่
10.  บ้านป่าขนุน
11.  บ้านพัฒนาดงน้อย
12.  บ้านผาท่าพล
13.  บ้านพุกระโดน
14.  บ้านวังดินสอ
15.  บ้านวังดินเหนียว
16.  บ้านวังสาร
17.  บ้านหนองขมิ้น
18.  บ้านหนองกลด
19.  บ้านหนองดู่
20.  บ้านหนองขอนประชาสรรค์
21.  บ้านหนองปรือ
22.  บ้านหนองไม้ยางดำ
23.  บ้านหินประกาย
24.  บ้านเขาดิน
25.  บ้านเนินมะปราง
26.  บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
27.  บ้านโป่งปะ
28.  บ้านโคกวังสาร
29.  บ้านใหม่สามัคคี
30.  บ้านไทรดงยั้ง
31.  บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
32.  บ้านใหม่พนมทอง
33.  บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
34.  พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
35.  วัดกรุงศรีเจริญ
36.  วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
37.  วัดท่านา
38.  วัดท่ามะขาม
39.  วัดบางกระทุ่ม
40.  วัดราษฎร์สโมสร
41.  วัดสนามคลีตะวันออก
42.  วัดแหลมพระธาตุ
43.  วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
44.  หัวเขาราษฎร์บำรุง