1.  คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
2.  ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
3.  ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
4.  ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
5.  ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
6.  ชุมชนบ้านไทรย้อย
7.  บ้านคลองเมือง
8.  บ้านคลองเป็ด
9.  บ้านกลาง
10.  บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
11.  บ้านซำหวาย
12.  บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
13.  บ้านดินทอง
14.  บ้านตอเรือ
15.  บ้านทุ่งน้อย
16.  บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
17.  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
18.  บ้านท่าข้าม
19.  บ้านนาพราน
20.  บ้านน้ำพรม
21.  บ้านบุใหญ่
22.  บ้านบึงพร้าว
23.  บ้านน้ำริน
24.  บ้านป่าขนุน
25.  บ้านป่ามะกรูด
26.  บ้านปากยาง
27.  บ้านพัฒนาดงน้อย
28.  บ้านผาท่าพล
29.  บ้านลำภาศ
30.  บ้านพุกระโดน
31.  บ้านวังขวัญ
32.  บ้านวังดินสอ
33.  บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
34.  บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
35.  บ้านวังดินเหนียว
36.  บ้านยางโทน
37.  บ้านวังพรม
38.  บ้านวังสาร
39.  บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
40.  บ้านวังโพรง
41.  บ้านหนองขมิ้น
42.  บ้านวังไม้ตอก
43.  บ้านหนองกลด
44.  บ้านหนองงา
45.  บ้านหนองดู่
46.  บ้านหนองปรือ
47.  บ้านหนองพระ
48.  บ้านหนองสระพัง
49.  บ้านหนองไม้ยางดำ
50.  บ้านหินประกาย
51.  บ้านเจริญผล
52.  บ้านเขาเขียว
53.  บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
54.  บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
55.  บ้านเขาน้อย
56.  บ้านเนินสะอาด
57.  บ้านเนินมะปราง
58.  บ้านเนินไม้แดง
59.  บ้านแก่งกุลาสามัคคี
60.  บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
61.  บ้านแก่งจูงนาง
62.  บ้านแม่ระกา
63.  บ้านโป่งปะ
64.  บ้านใหม่ชัยเจริญ
65.  บ้านโคกวังสาร
66.  บ้านใหม่ทองประเสริฐ
67.  บ้านไทรดงยั้ง
68.  บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
69.  ประชาสรรค์วิทยา
70.  ประชาสามัคคี
71.  บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
72.  ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
73.  พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
74.  รัฐราษฎร์บำรุง
75.  ราษฎร์ดำริ
76.  ราษฎร์อุปถัมภ์
77.  ราษฎร์เจริญ
78.  วัดกรุงศรีเจริญ
79.  วัดดงข่อย
80.  วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
81.  วัดท่ามะขาม
82.  วัดบางกระทุ่ม
83.  วัดท่าหมื่นราม
84.  วัดบึงลำ
85.  วัดตายม
86.  วัดย่านยาว
87.  วัดสนามคลีตะวันตก
88.  วัดสนามคลีตะวันออก
89.  วัดแหลมพระธาตุ
90.  วัดโคกสลุด
91.  วัดสุพรรณพนมทอง
92.  สามัคคีธรรม
93.  ห้วยพลู
94.  สามัคคีประชาราษฎร์
95.  วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
96.  หัวเขาราษฎร์บำรุง
97.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2