1.  บ้านซำรัง
2.  บ้านน้ำปาด
3.  บ้านผาท่าพล
4.  บ้านหนองกลด
5.  บ้านหนองขอนประชาสรรค์
6.  บ้านหนองไม้ยางดำ
7.  บ้านห้วยบ่อทอง
8.  บ้านเข็ก
9.  บ้านใหม่ชัยเจริญ
10.  ประชาสรรค์วิทยา
11.  วัดปลวกง่าม
12.  วัดบึงลำ
13.  สามัคคีธรรม
14.  เนินดินราษฎร์อุทิศ