1.  ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
2.  ชุมชนบ้านไทรย้อย
3.  บ้านท่ายาง
4.  บ้านผารังหมี
5.  บ้านลำภาศ
6.  บ้านพุกระโดน
7.  บ้านหนองขมิ้น
8.  บ้านหนองกลด
9.  บ้านหนองสระพัง
10.  บ้านห้วยบ่อทอง
11.  บ้านเขาดิน
12.  บ้านเนินมะปราง
13.  บ้านโคกวังสาร
14.  บ้านใหม่สามัคคี
15.  บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
16.  พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
17.  รัฐราษฎร์บำรุง
18.  วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
19.  วัดบางกระทุ่ม
20.  วัดบ้านมุง
21.  วัดตายม
22.  วัดสนามคลีตะวันตก
23.  วัดสนามคลีตะวันออก
24.  ศึกษาลัย
25.  หัวเขาราษฎร์บำรุง