1.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
2.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
3.  วัดบึงตาหอม
4.  วัดบางไทร
5.  วัดลาดบัว
6.  วัดศรีมงคล