1.  บ้านเกาะดอน
2.  วัดคลองต้นหมัน
3.  วัดคลองบ้านโพธิ์
4.  วัดจรเข้น้อย
5.  วัดพุทธอุดมวิหาร
6.  วัดหนองกระสังสามัคคี
7.  สกัด 80
8.  สุเหร่าสมอเซ