1.  วัดดอนทอง
2.  วัดนิโครธาราม
3.  วัดบางปลานัก
4.  วัดบึงตาหอม
5.  วัดบางไทร
6.  วัดบ้านนา
7.  วัดประตูน้ำท่าไข่
8.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
9.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
10.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
11.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
12.  สุเหร่าดอนกลาง