1.  คลองขวาง
2.  คลองพานทอง
3.  ตลาดเปร็ง
4.  บ้านบางข้าว
5.  บ้านบางแก้ว
6.  บ้านเกาะดอน
7.  บึงสิงโต
8.  ปากคลองบางขนาก
9.  พรหมานุเคราะห์
10.  วัดกระทุ่ม
11.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
12.  วัดคลอง 18
13.  วัดคลองต้นหมัน
14.  วัดคลองบ้านโพธิ์
15.  วัดคู้เกษมสโมสร
16.  วัดดอนทราย
17.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
18.  วัดตะพังคลี
19.  วัดท่าสะอ้าน
20.  วัดคลองสวน
21.  วัดนิโครธาราม
22.  วัดบางสมัคร
23.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
24.  วัดบางแสม
25.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
26.  วัดบางไทร
27.  วัดบ้านนา
28.  วัดประชาบำรุง
29.  วัดประตูน้ำท่าไข่
30.  วัดผาณิตาราม
31.  วัดประศาสน์โสภณ
32.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
33.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
34.  วัดพรหมสุวรรณ
35.  วัดรามัญ
36.  วัดพุทธอุดมวิหาร
37.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
38.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
39.  วัดลาดบัว
40.  วัดสนามจันทร์
41.  วัดสมานรัตนาราม
42.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
43.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
44.  วัดสุขาราม
45.  วัดเกตุสโมสร
46.  วัดเกาะ
47.  วัดเทพนิมิตร
48.  วัดเกาะจันทาราม
49.  วัดแพรกนกเอี้ยง
50.  วัดแสนภูดาษ
51.  วัดใหม่ประเวศ
52.  วัดไผ่ดำ
53.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
54.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
55.  สิทธิสุนทรอุทิศ
56.  สุเหร่าคลอง 20
57.  สุเหร่าดอนกลาง
58.  สุเหร่าดอนเกาะกา
59.  สุเหร่าปากคลอง 20
60.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
61.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
62.  สุเหร่าสมอเซ
63.  สุเหร่าสมอเอก
64.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
65.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
66.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
67.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
68.  แพ่งพิทยาภูมิ