1.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
2.  บ้านคลอง 21
3.  ตลาดคลอง 16
4.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
5.  บ้านวังตะเคียน
6.  บ้านปลายคลอง 20
7.  บ้านสีล้ง
8.  บ้านวนท่าแครง
9.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
10.  บึงเทพยา
11.  วัดจรเข้น้อย
12.  วัดชนะสงสาร
13.  วัดดอนทอง
14.  วัดทด
15.  วัดคลองเจ้า
16.  วัดนครเนื่องเขต
17.  วัดบางปลานัก
18.  วัดบางปรง
19.  วัดบางพระ
20.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
21.  วัดบึงทองหลาง
22.  วัดประชาบำรุงกิจ
23.  วัดพิมพาวาส
24.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
25.  วัดลาดยาว
26.  วัดสว่างอารมณ์
27.  วัดสองคลอง
28.  วัดศรีมงคล
29.  วัดหนามแดง
30.  วัดหลวงแพ่ง
31.  วัดอินทาราม
32.  วัดเขาดิน
33.  วัดเทพราช
34.  วัดเที่ยงพิมลมุข
35.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
36.  วัดไชยธารา
37.  สกุลดีประชาสรรค์
38.  สะแกโดดประชาสรรค์
39.  สุเหร่าคลอง 19
40.  สุเหร่าคลองใหญ่
41.  สุเหร่าเกาะไร่
42.  แสมขาววิทยาคาร
43.  สุเหร่าแคราย