1.  จันทร์เจริญ
2.  บ้านดอนเกาะกา
3.  บ้านบึงพระอาจารย์
4.  บ้านแขวงกลั่น
5.  ประกอบราษฎร์บำรุง
6.  ปากบึงสิงโต
7.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
8.  วัดจุกเฌอ
9.  วัดญาณรังษาราม
10.  วัดบน
11.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
12.  วัดบางผึ้ง
13.  วัดบึงตาหอม
14.  วัดบึงน้ำรักษ์
15.  วัดล่าง
16.  วัดอรัญญิการาม
17.  วัดหนองกระสังสามัคคี
18.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
19.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
20.  สกัด 80
21.  สุเหร่าคลอง 14
22.  สุเหร่าคลอง 15
23.  สุเหร่าคลองหกวา
24.  สุเหร่าคลอง 18
25.  สุเหร่าคู้
26.  สุเหร่าจรเข้น้อย
27.  สุเหร่าดารุลนาอีม