1.  ตลาดคลอง 16
2.  บ้านบางข้าว
3.  บ้านแขวงกลั่น
4.  ประกอบราษฎร์บำรุง
5.  ปากคลองบางขนาก
6.  วัดชนะสงสาร
7.  วัดดอนทราย
8.  วัดคลองเจ้า
9.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
10.  วัดบางไทร
11.  วัดประชาบำรุง
12.  วัดประศาสน์โสภณ
13.  วัดสนามจันทร์
14.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
15.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
16.  วัดอรัญญิการาม
17.  วัดหนองกระสังสามัคคี
18.  วัดเกตุสโมสร
19.  สุเหร่าคลอง 19
20.  สุเหร่าหลวงแพ่ง