1.  คลองขวาง
2.  คลองพานทอง
3.  ตลาดเปร็ง
4.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
5.  บ้านคลอง 21
6.  จันทร์เจริญ
7.  บ้านดอนเกาะกา
8.  บ้านบางแก้ว
9.  บ้านบึงพระอาจารย์
10.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
11.  บ้านวังตะเคียน
12.  บ้านปลายคลอง 20
13.  บ้านสีล้ง
14.  บ้านวนท่าแครง
15.  บ้านเกาะดอน
16.  บึงสิงโต
17.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
18.  ปากบึงสิงโต
19.  บึงเทพยา
20.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
21.  พรหมานุเคราะห์
22.  วัดกระทุ่ม
23.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
24.  วัดคลอง 18
25.  วัดคลองต้นหมัน
26.  วัดคลองบ้านโพธิ์
27.  วัดจุกเฌอ
28.  วัดคู้เกษมสโมสร
29.  วัดจรเข้น้อย
30.  วัดญาณรังษาราม
31.  วัดดอนทอง
32.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
33.  วัดตะพังคลี
34.  วัดทด
35.  วัดท่าสะอ้าน
36.  วัดคลองสวน
37.  วัดนครเนื่องเขต
38.  วัดนิโครธาราม
39.  วัดบน
40.  วัดบางผึ้ง
41.  วัดบางปลานัก
42.  วัดบางปรง
43.  วัดบางสมัคร
44.  วัดบางพระ
45.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
46.  วัดบางแสม
47.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
48.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
49.  วัดบึงตาหอม
50.  วัดบ้านนา
51.  วัดบึงทองหลาง
52.  วัดบึงน้ำรักษ์
53.  วัดประชาบำรุงกิจ
54.  วัดประตูน้ำท่าไข่
55.  วัดผาณิตาราม
56.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
57.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
58.  วัดพิมพาวาส
59.  วัดพรหมสุวรรณ
60.  วัดรามัญ
61.  วัดพุทธอุดมวิหาร
62.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
63.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
64.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
65.  วัดล่าง
66.  วัดลาดบัว
67.  วัดลาดยาว
68.  วัดสว่างอารมณ์
69.  วัดสองคลอง
70.  วัดศรีมงคล
71.  วัดสมานรัตนาราม
72.  วัดสุขาราม
73.  วัดหนามแดง
74.  วัดหลวงแพ่ง
75.  วัดอินทาราม
76.  วัดเกาะ
77.  วัดเขาดิน
78.  วัดเทพนิมิตร
79.  วัดเกาะจันทาราม
80.  วัดแพรกนกเอี้ยง
81.  วัดเทพราช
82.  วัดแสนภูดาษ
83.  วัดเที่ยงพิมลมุข
84.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
85.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
86.  วัดใหม่ประเวศ
87.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
88.  วัดไชยธารา
89.  วัดไผ่ดำ
90.  สกัด 80
91.  สกุลดีประชาสรรค์
92.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
93.  สะแกโดดประชาสรรค์
94.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
95.  สิทธิสุนทรอุทิศ
96.  สุเหร่าคลอง 14
97.  สุเหร่าคลอง 15
98.  สุเหร่าคลองหกวา
99.  สุเหร่าคลอง 18
100.  สุเหร่าคู้
101.  สุเหร่าคลอง 20
102.  สุเหร่าคลองใหญ่
103.  สุเหร่าจรเข้น้อย
104.  สุเหร่าดอนกลาง
105.  สุเหร่าดอนเกาะกา
106.  สุเหร่าดารุลนาอีม
107.  สุเหร่าปากคลอง 20
108.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
109.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
110.  สุเหร่าเกาะไร่
111.  สุเหร่าสมอเซ
112.  สุเหร่าสมอเอก
113.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
114.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
115.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
116.  แพ่งพิทยาภูมิ
117.  แสมขาววิทยาคาร
118.  สุเหร่าแคราย