1.  วัดท่าสะอ้าน
2.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
3.  วัดบางพระ
4.  วัดประชาบำรุง
5.  วัดลาดบัว
6.  วัดอินทาราม
7.  สุเหร่าคลอง 15