1.  คลองพานทอง
2.  บ้านบางแก้ว
3.  บ้านวังตะเคียน
4.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
5.  ปากคลองบางขนาก
6.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
7.  วัดคลอง 18
8.  วัดจุกเฌอ
9.  วัดชนะสงสาร
10.  วัดทด
11.  วัดบน
12.  วัดบางปลานัก
13.  วัดบางสมัคร
14.  วัดบึงตาหอม
15.  วัดบึงทองหลาง
16.  วัดประศาสน์โสภณ
17.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
18.  วัดสนามจันทร์
19.  วัดหนามแดง
20.  วัดอรัญญิการาม
21.  วัดอินทาราม
22.  วัดแพรกนกเอี้ยง
23.  สุเหร่าคลอง 15
24.  สุเหร่าคลองหกวา
25.  สุเหร่าดอนเกาะกา
26.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
27.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17