1.  คลองขวาง
2.  บ้านบางข้าว
3.  บ้านวังตะเคียน
4.  บ้านเกาะดอน
5.  ประกอบราษฎร์บำรุง
6.  ปากบึงสิงโต
7.  วัดบน
8.  วัดบางพระ
9.  วัดผาณิตาราม
10.  วัดอินทาราม
11.  วัดเกาะ
12.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
13.  สกุลดีประชาสรรค์
14.  สุเหร่าคลอง 14
15.  สุเหร่าคลอง 15
16.  แสมขาววิทยาคาร