1.  คลองพานทอง
2.  บ้านคลอง 21
3.  ตลาดคลอง 16
4.  บ้านดอนเกาะกา
5.  บ้านบางข้าว
6.  บ้านบึงพระอาจารย์
7.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
8.  บ้านปลายคลอง 20
9.  ประกอบราษฎร์บำรุง
10.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
11.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
12.  ปากคลองบางขนาก
13.  พรหมานุเคราะห์
14.  วัดคลองสวน
15.  วัดบน
16.  วัดบางผึ้ง
17.  วัดบางสมัคร
18.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
19.  วัดบางแสม
20.  วัดบึงตาหอม
21.  วัดประชาบำรุง
22.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
23.  วัดพิมพาวาส
24.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
25.  วัดล่าง
26.  วัดสนามจันทร์
27.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
28.  วัดเกตุสโมสร
29.  วัดเทพราช
30.  วัดแสนภูดาษ
31.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
32.  วัดไผ่ดำ
33.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
34.  สุเหร่าจรเข้น้อย
35.  สุเหร่าดอนเกาะกา
36.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์