1.  คลองขวาง
2.  ตลาดเปร็ง
3.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
4.  จันทร์เจริญ
5.  บ้านบางแก้ว
6.  บ้านวังตะเคียน
7.  บ้านสีล้ง
8.  บ้านวนท่าแครง
9.  บ้านเกาะดอน
10.  บ้านแขวงกลั่น
11.  บึงสิงโต
12.  ปากบึงสิงโต
13.  บึงเทพยา
14.  วัดกระทุ่ม
15.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
16.  วัดคลอง 18
17.  วัดคลองต้นหมัน
18.  วัดคลองบ้านโพธิ์
19.  วัดจุกเฌอ
20.  วัดคู้เกษมสโมสร
21.  วัดจรเข้น้อย
22.  วัดชนะสงสาร
23.  วัดญาณรังษาราม
24.  วัดดอนทราย
25.  วัดดอนทอง
26.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
27.  วัดตะพังคลี
28.  วัดทด
29.  วัดท่าสะอ้าน
30.  วัดคลองเจ้า
31.  วัดนครเนื่องเขต
32.  วัดนิโครธาราม
33.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
34.  วัดบางปลานัก
35.  วัดบางปรง
36.  วัดบางพระ
37.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
38.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
39.  วัดบางไทร
40.  วัดบ้านนา
41.  วัดบึงทองหลาง
42.  วัดบึงน้ำรักษ์
43.  วัดประชาบำรุงกิจ
44.  วัดประตูน้ำท่าไข่
45.  วัดผาณิตาราม
46.  วัดประศาสน์โสภณ
47.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
48.  วัดพรหมสุวรรณ
49.  วัดรามัญ
50.  วัดพุทธอุดมวิหาร
51.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
52.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
53.  วัดลาดบัว
54.  วัดลาดยาว
55.  วัดสว่างอารมณ์
56.  วัดสองคลอง
57.  วัดศรีมงคล
58.  วัดสมานรัตนาราม
59.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
60.  วัดสุขาราม
61.  วัดหนามแดง
62.  วัดหลวงแพ่ง
63.  วัดอรัญญิการาม
64.  วัดหนองกระสังสามัคคี
65.  วัดอินทาราม
66.  วัดเกาะ
67.  วัดเขาดิน
68.  วัดเทพนิมิตร
69.  วัดเกาะจันทาราม
70.  วัดแพรกนกเอี้ยง
71.  วัดเที่ยงพิมลมุข
72.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
73.  วัดใหม่ประเวศ
74.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
75.  วัดไชยธารา
76.  สกัด 80
77.  สกุลดีประชาสรรค์
78.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
79.  สะแกโดดประชาสรรค์
80.  สิทธิสุนทรอุทิศ
81.  สุเหร่าคลอง 14
82.  สุเหร่าคลอง 15
83.  สุเหร่าคลอง 19
84.  สุเหร่าคลองหกวา
85.  สุเหร่าคลอง 18
86.  สุเหร่าคู้
87.  สุเหร่าคลอง 20
88.  สุเหร่าคลองใหญ่
89.  สุเหร่าดอนกลาง
90.  สุเหร่าดารุลนาอีม
91.  สุเหร่าปากคลอง 20
92.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
93.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
94.  สุเหร่าเกาะไร่
95.  สุเหร่าสมอเซ
96.  สุเหร่าสมอเอก
97.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
98.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
99.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
100.  แพ่งพิทยาภูมิ
101.  แสมขาววิทยาคาร
102.  สุเหร่าแคราย