1.  คลองขวาง
2.  จันทร์เจริญ
3.  บ้านสีล้ง
4.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
5.  พรหมานุเคราะห์
6.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
7.  วัดจรเข้น้อย
8.  วัดบน
9.  วัดบางผึ้ง
10.  วัดบางพระ
11.  วัดบ้านนา
12.  วัดผาณิตาราม
13.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
14.  วัดสองคลอง
15.  วัดสุขาราม
16.  วัดอินทาราม
17.  วัดแสนภูดาษ
18.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
19.  วัดไชยธารา
20.  สกัด 80
21.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
22.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
23.  แสมขาววิทยาคาร