1.  คลองพานทอง
2.  ตลาดเปร็ง
3.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
4.  บ้านคลอง 21
5.  ตลาดคลอง 16
6.  บ้านดอนเกาะกา
7.  บ้านบางข้าว
8.  บ้านบางแก้ว
9.  บ้านบึงพระอาจารย์
10.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
11.  บ้านวังตะเคียน
12.  บ้านปลายคลอง 20
13.  บ้านวนท่าแครง
14.  บ้านเกาะดอน
15.  บ้านแขวงกลั่น
16.  บึงสิงโต
17.  ประกอบราษฎร์บำรุง
18.  ปากบึงสิงโต
19.  บึงเทพยา
20.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
21.  ปากคลองบางขนาก
22.  วัดกระทุ่ม
23.  วัดคลอง 18
24.  วัดคลองต้นหมัน
25.  วัดคลองบ้านโพธิ์
26.  วัดจุกเฌอ
27.  วัดคู้เกษมสโมสร
28.  วัดชนะสงสาร
29.  วัดญาณรังษาราม
30.  วัดดอนทราย
31.  วัดดอนทอง
32.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
33.  วัดตะพังคลี
34.  วัดทด
35.  วัดท่าสะอ้าน
36.  วัดคลองสวน
37.  วัดคลองเจ้า
38.  วัดนครเนื่องเขต
39.  วัดนิโครธาราม
40.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
41.  วัดบางปลานัก
42.  วัดบางปรง
43.  วัดบางสมัคร
44.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
45.  วัดบางแสม
46.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
47.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
48.  วัดบึงตาหอม
49.  วัดบางไทร
50.  วัดบึงทองหลาง
51.  วัดบึงน้ำรักษ์
52.  วัดประชาบำรุงกิจ
53.  วัดประชาบำรุง
54.  วัดประตูน้ำท่าไข่
55.  วัดประศาสน์โสภณ
56.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
57.  วัดพิมพาวาส
58.  วัดพรหมสุวรรณ
59.  วัดรามัญ
60.  วัดพุทธอุดมวิหาร
61.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
62.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
63.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
64.  วัดล่าง
65.  วัดลาดบัว
66.  วัดลาดยาว
67.  วัดสว่างอารมณ์
68.  วัดศรีมงคล
69.  วัดสนามจันทร์
70.  วัดสมานรัตนาราม
71.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
72.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
73.  วัดหนามแดง
74.  วัดหลวงแพ่ง
75.  วัดอรัญญิการาม
76.  วัดหนองกระสังสามัคคี
77.  วัดเกตุสโมสร
78.  วัดเกาะ
79.  วัดเขาดิน
80.  วัดเทพนิมิตร
81.  วัดเกาะจันทาราม
82.  วัดแพรกนกเอี้ยง
83.  วัดเทพราช
84.  วัดเที่ยงพิมลมุข
85.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
86.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
87.  วัดใหม่ประเวศ
88.  วัดไผ่ดำ
89.  สกุลดีประชาสรรค์
90.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
91.  สะแกโดดประชาสรรค์
92.  สิทธิสุนทรอุทิศ
93.  สุเหร่าคลอง 14
94.  สุเหร่าคลอง 15
95.  สุเหร่าคลอง 19
96.  สุเหร่าคลองหกวา
97.  สุเหร่าคลอง 18
98.  สุเหร่าคู้
99.  สุเหร่าคลอง 20
100.  สุเหร่าคลองใหญ่
101.  สุเหร่าจรเข้น้อย
102.  สุเหร่าดอนกลาง
103.  สุเหร่าดอนเกาะกา
104.  สุเหร่าดารุลนาอีม
105.  สุเหร่าปากคลอง 20
106.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
107.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
108.  สุเหร่าเกาะไร่
109.  สุเหร่าสมอเซ
110.  สุเหร่าสมอเอก
111.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
112.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
113.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
114.  แพ่งพิทยาภูมิ
115.  สุเหร่าแคราย