1.  บ้านค้างใจ
2.  บ้านปางเคาะ
3.  บ้านสองแคว
4.  บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)