1.  ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
2.  ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
3.  ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
4.  ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
5.  บ้านค้างปินใจ
6.  บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
7.  บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
8.  บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
9.  บ้านน้ำโค้ง
10.  บ้านบ่อแก้ว
11.  บ้านปางเคาะ
12.  บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
13.  บ้านม่วงคำ
14.  บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
15.  บ้านสบป้าก
16.  บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
17.  บ้านหาดรั่ว
18.  บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
19.  บ้านแช่ฟ้า
20.  บ้านแพะทุ่งเจริญ
21.  บ้านแม่กระต๋อม
22.  บ้านแม่บงเหนือ
23.  บ้านแม่บงใต้
24.  บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
25.  บ้านแม่แปง
26.  บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
27.  บ้านไร่หลวง
28.  ประชารัฐวิทยาคาร
29.  ปากจอกวิทยา
30.  วัดสร่างโศก
31.  อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
32.  อนุสรณ์รัฐประชา