1.  บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
2.  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
3.  บ้านนาแก
4.  บ้านบ่อ
5.  บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
6.  บ้านป่าไผ่
7.  บ้านป่าสักปางไม้
8.  บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
9.  บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
10.  บ้านสลก
11.  บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
12.  บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
13.  บ้านแม่สิน
14.  บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
15.  บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
16.  รักเมืองไทย 2