1.  บ้านค้างปินใจ
2.  บ้านค้างตะนะวิทยา
3.  บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
4.  บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
5.  บ้านนาปลากั้ง
6.  บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
7.  บ้านน้ำโค้ง
8.  บ้านบ่อแก้ว
9.  บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
10.  บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
11.  บ้านห้วยกูด
12.  บ้านห้วยลากปืน
13.  บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
14.  บ้านแม่บงเหนือ
15.  บ้านแม่บงใต้