1.  ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
2.  ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
3.  ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
4.  ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
5.  ชุมชนบ้านแม่ป้าก
6.  ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
7.  ดอนมูลวิทยาคาร
8.  ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
9.  บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
10.  บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
11.  บ้านขุนห้วย
12.  บ้านค้างใจ
13.  บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
14.  บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
15.  บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
16.  บ้านค้างคำปัน
17.  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
18.  บ้านนาพูน
19.  บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
20.  บ้านนาแก
21.  บ้านนาใหม่
22.  บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
23.  บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
24.  บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
25.  บ้านบ่อ
26.  บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
27.  บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
28.  บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
29.  บ้านป่าคาป่าม่วง
30.  บ้านปางมะโอ
31.  บ้านปางเคาะ
32.  บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
33.  บ้านปางไฮ
34.  บ้านป่ายุบ
35.  บ้านป่าไผ่
36.  บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
37.  บ้านป่าสักปางไม้
38.  บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
39.  บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
40.  บ้านม่วงคำ
41.  บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
42.  บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
43.  บ้านวังกวาง
44.  บ้านวังขอนป่าไผ่
45.  บ้านวังชิ้น
46.  บ้านวังลึก
47.  บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
48.  บ้านวังเบอะ
49.  บ้านวังเลียง
50.  บ้านวังแฟน
51.  บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
52.  บ้านสบป้าก
53.  บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
54.  บ้านสวนหลวง
55.  บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
56.  บ้านสองแคว
57.  บ้านห้วยไร่
58.  บ้านสลก
59.  บ้านหัวดง
60.  บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
61.  บ้านหาดรั่ว
62.  บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
63.  บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
64.  บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
65.  บ้านเด่นชุมพล
66.  บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
67.  บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
68.  บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
69.  บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
70.  บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
71.  บ้านแช่ฟ้า
72.  บ้านแพะทุ่งเจริญ
73.  บ้านแม่กระต๋อม
74.  บ้านแม่ขมิง
75.  บ้านแม่จอก
76.  บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
77.  บ้านแม่ตื้ด
78.  บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
79.  บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
80.  บ้านแม่ยุ้น
81.  บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
82.  บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
83.  บ้านแม่สิน
84.  บ้านแม่แปง
85.  บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
86.  บ้านแม่แฮด
87.  บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
88.  บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
89.  บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
90.  บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
91.  บ้านไร่หลวง
92.  ประชารัฐวิทยาคาร
93.  ปากจอกวิทยา
94.  รักเมืองไทย 2
95.  วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
96.  วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
97.  วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
98.  วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
99.  วัดสร่างโศก
100.  วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
101.  วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
102.  สูงเม่นวิทยาคาร
103.  อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
104.  สวนป่าแม่สรอย
105.  เด่นทัพชัย
106.  อนุสรณ์รัฐประชา
107.  เด่นไชยประชานุกูล