1.  ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
2.  บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
3.  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
4.  บ้านนาแก
5.  บ้านนาใหม่
6.  บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
7.  บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
8.  บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
9.  บ้านสวนหลวง
10.  บ้านห้วยกูด
11.  บ้านเด่นชุมพล
12.  บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
13.  บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
14.  บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
15.  บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
16.  บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
17.  บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
18.  บ้านแม่ยุ้น
19.  บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
20.  บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
21.  รักเมืองไทย 2
22.  สูงเม่นวิทยาคาร
23.  อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
24.  เด่นทัพชัย
25.  เด่นไชยประชานุกูล