1.  ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
2.  ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
3.  ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
4.  ชุมชนบ้านแม่ป้าก
5.  ดอนมูลวิทยาคาร
6.  ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
7.  บ้านขุนห้วย
8.  บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
9.  บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
10.  บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
11.  บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
12.  บ้านนาปลากั้ง
13.  บ้านค้างคำปัน
14.  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
15.  บ้านนาพูน
16.  บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
17.  บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
18.  บ้านนาแก
19.  บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
20.  บ้านบ่อแก้ว
21.  บ้านบ่อ
22.  บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
23.  บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
24.  บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
25.  บ้านป่าคาป่าม่วง
26.  บ้านปางมะโอ
27.  บ้านปางเคาะ
28.  บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
29.  บ้านปางไฮ
30.  บ้านป่ายุบ
31.  บ้านป่าไผ่
32.  บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
33.  บ้านม่วงคำ
34.  บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
35.  บ้านวังกวาง
36.  บ้านวังขอนป่าไผ่
37.  บ้านวังชิ้น
38.  บ้านวังลึก
39.  บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
40.  บ้านวังเบอะ
41.  บ้านวังแฟน
42.  บ้านสบป้าก
43.  บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
44.  บ้านสวนหลวง
45.  บ้านห้วยกูด
46.  บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
47.  บ้านหัวดง
48.  บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
49.  บ้านหาดรั่ว
50.  บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
51.  บ้านเด่นชุมพล
52.  บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
53.  บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
54.  บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
55.  บ้านแช่ฟ้า
56.  บ้านแม่กระต๋อม
57.  บ้านแม่ขมิง
58.  บ้านแม่จอก
59.  บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
60.  บ้านแม่บงเหนือ
61.  บ้านแม่บงใต้
62.  บ้านแม่ยุ้น
63.  บ้านแม่แปง
64.  บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
65.  บ้านแม่แฮด
66.  บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
67.  บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
68.  บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
69.  บ้านไร่หลวง
70.  รักเมืองไทย 2
71.  วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
72.  วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
73.  วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
74.  วัดสร่างโศก
75.  วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
76.  วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
77.  สูงเม่นวิทยาคาร
78.  อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
79.  สวนป่าแม่สรอย
80.  อนุสรณ์รัฐประชา